עודכן לאחרונה ביום 30.7.2021

 

מבוא

ברוכים הבאים לאתר byond.co.il ("האתר") המופעל ע"י חברת ביונד מדיה בע"מ, ח.פ. 516001781 ("החברה"), שמשרדה ברחוב ששת הימים 80 רמת-השרון.

האתר משמש להצגת שירותים ומוצרים של החברה ("השירות/ים" , המוצר/ים").

גולשים יקרים, תנאי שימוש אלה, יחד עם תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים ביחד הסכם מחייב ביניכם לבין החברה ביחס לאתר ולצורך רכישת השירותים/מוצרים ("ההסכם"). השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בהסכם. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מההסכם – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו ו/או לא לרכוש את המוצרים המוצעים בו.

האמור בהסכם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מתייחס כמובן לבני כל המינים באופן שווה.

עצם הגלישה באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות ההסכם, הבין אותן והסכים להן.

החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם החברה בכתובת הדוא"ל: info@byond.co.il.

החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו.

כל שינוי מהותי בהסכם יפורסם ויחייב את הגולש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם.

במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בהסכם. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

הגדרות

למונחים הנזכרים בתנאי שימוש אלה תהיה ההגדרה הקבועה לצידם:

גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר לרבות לקוח.

החברה – חברת ביונד מדיה בע"מ, מפעילת האתר ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה.

השירות/ים ת המוצר/ים – השירותים והמוצרים המוצגים באתר.

מידע / תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים.

השירותים – השירותים השונים המוצעים באתר על ידי החברה.

חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 תקנותיו והוראותיו.

 

החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.

 

אותיות קטנות

 

הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא רשאי להתקשר עם החברה לפי הוראות הסכם זה ולפי כל דין (ב) לא יפר הוראות ההסכם והוראות כל דין במסגרת השימוש באתר (ג) ישתמש באתר למטרות חוקיות בלבד.

כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא ואינו מטעה. הגולש יעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.

לחברה הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמשתמש וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי השימוש זה ו/או בכל הסכם ו/או דין.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לכרות מידע או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב ותמונות המוצרים וכיוצא בזאת אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

החברה מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

החברה תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או של שותפי היצירה/לקוחות של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים והתכנים באתר – לרבות תכני אודיו, וידאו, תמונות, תיאורים ועיצובים, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

החברה והיא בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהלקוחות) ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג' לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.

כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.

הסכם זה, המהווה הסכם מחייב בין החברה לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

על אף האמור בכל דין,  כל תביעה כנגד החברה  מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.

כל ההודעות שישלחו לחברה יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

הודעות לחברה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@byond.co.il.

ט.ל.ח